Gemeente Putten - Verkeersbesluit Weverstraat - Putten

DePuttengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Putten - Verkeersbesluit Weverstraat - Putten.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Bevoegdheidsgrondslag   Grondslag voor het besluit Op grond van artikel 15, lid 1, van de Wegenverkeerswet 1994, moet er een verkeersbesluit worden genomen voor het plaatsen of verwijderen van verkeerstekens en onderborden voor zover daarvoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. Deze plicht is verder uitgewerkt in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer. Op grond van artikel 21 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer moet het verkeersbesluit vermelden welke doelstelling of doelstellingen met het verkeersbesluit worden beoogd. Daarbij moet worden aangegeven welke van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen ten grondslag liggen aan het verkeersbesluit.   Motivering Uit het oogpunt van •Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer; •Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden. •Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer is in het geding bij het treffen van voorliggend verkeersbesluit. Gelet op onderstaande onderbouwing is dit belang ondergeschikt aan de hiervoor genoemde belangen.   Is het gewenst om: •De voetgangerszone in de Dorpsstraat uit te breiden; •Tweerichtingsverkeer mogelijk te maken in de Weverstraat; •Het vrachtwagenverbod in de Weverstraat op te heffen.   Overwegende dat: •De Weverstraat in het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan van Putten (GVVP) is aangewezen als erftoegangsweg binnen de bebouwde kom (30 km/h); •De Weverstraat een smalle straat is (tot 4,50 meter breed) en daarmee enkel geschikt is voor het verwerken van lage verkeersaantallen; •De Weverstraat onderdeel is van de oude centrumkern van Putten; •De bebouwing van de Weverstraat dicht op de rijbaan staat; •Er éénrichtingsverkeer uitgezonderd voor fietsers in de Weverstraat geldt; •De verbinding via de Weverstraat parallel loopt aan de Brinkstraat, welke als centrumring fungeert; •De route vanaf het Kerkplein en Fontanusplein naar de Engweg sneller is via de Weverstraat dan via de Brinkstraat; •De oude route vanaf het Kerkplein en Fontanusplein naar de Engweg via de Krommestraat in een eerder stadium is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer; •De Weverstraat hierdoor nu gebruikt wordt door doorgaand gemotoriseerd verkeer om naar de Engweg te rijden; •Dit door de nabijheid van veelal oude gebouwen leidt tot overlast voor bewoners; •Het doorgaand verkeer gezien de breedte van de straat en de afstand tot bebouwing niet wenselijk is; •Het wenselijk is dat dit verkeer via de daarvoor bedoelde centrumring Brinkstraat rijdt; •De Weverstraat aansluit op de Dorpsstraat; •De Dorpsstraat tot aan de Weverstraat is aangewezen als voetgangersgebied ten behoeve van de verblijfsfunctie die deze straat vervult als onderdeel van het winkelgebied; •De Dorpsstraat tussen de Achterstraat en Weverstraat nu niet is aangewezen als voetgangerszone; •Dit gedeelte van de Dorpsstraat ook onderdeel is van het winkelgebied en de poort hiernaartoe vormt; •Het wenselijk is om dit gedeelte van de Dorpsstraat ook bij de voetgangerszone te betrekken en daarmee de verblijfsfunctie die dit gebied heeft te versterken; •Het wenselijk is om fietsers wel toegang te geven tot de voetgangerszone om fietsgebruik te stimuleren en de fiets in de voetgangerszone toe te staan; •Het wenselijk is de voetgangerszone te ondersteunen met een fysieke maatregel om ongeoorloofd gebruik door ander verkeer dan voetgangers en uitgezonderde fietsers te weren; •Het uitbreiden van de voetgangerszone in de Dorpsstraat betekent dat de Weverstraat aan de kant van de Dorpsstraat geen doorgaande weg meer is voor gemotoriseerd verkeer; •Het doorgaande gemotoriseerd verkeer via de Weverstraat hierdoor niet meer mogelijk is en daarmee de vrijheid van het verkeer beperkt; •Er een goed en meer wenselijk alternatief voor dit verkeer is via de Brinkstraat; •De beperking in vrijheid van het verkeer daarmee ondergeschikt is aan de door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter en functie van dit gebied en veroorzaakte overlast voor bewoners van de Weverstraat; •Het door het vervallen van de doorgaande weg mogelijk moet zijn om de Weverstraat zowel in- als uit te rijden aan de kant van de Papiermakerstraat; •De Weverstraat door het ontbreken van doorgaand verkeer geschikt is om in twee richtingen te gebruiken; •Het wenselijk is om met bord L8 aan de kant van de Papiermakerstraat aan te geven dat er geen doorgaand verkeer meer mogelijk is door de Weverstraat; •Door het vervallen van de aansluiting voor gemotoriseerd verkeer van de Weverstraat op de Dorpsstraat het aangeven van het begin van de blauwe zone in de Dorpsstraat vervalt; •Door het vervallen van de mogelijkheid om de Weverstraat te gebruiken als route voor doorgaand verkeer de noodzaak voor het vrachtwagenverbod in de Weverstraat ook vervalt; •De Weverstraat en Dorpsstraat in eigendom en beheer bij de gemeente zijn; •In verband met voorstaande de navolgende verkeersmaatregelen worden genomen: -Het uitbreiden van de voetgangerszone in de Dorpsstraat tussen de Weverstraat en de Achterstraat en de fiets hierin toe te staan. -Dit aan te geven door het verwijderen en plaatsen van bord G7 en te ondersteunen met een fysieke maatregel. -Het opheffen van het éénrichtingsverkeer in de Weverstraat. -Dit aan te geven door het verwijderen van bord C2 en C3. -Het opheffen van het verbod voor vrachtverkeer in de Weverstraat; -Dit aan te geven door het verwijderen van bord C7; •Op grond van artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen overleg heeft plaatsgevonden met de gemandateerde van de Korpschef van politie. Deze heeft met betrekking tot de in dit besluit genoemde maatregelen een positief advies afgegeven.   Vereiste van besluit en verkeerstekens In artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer is limitatief opgenomen voor welke verkeerstekens een verkeersbesluit vereist is. In Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 staan de verkeersborden genoemd. In dit besluit gaat het om de volgende verkeerstekens: Te verwijderen: •C2: Eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee •C3: Eenrichtingsweg •C7: Gesloten voor vrachtauto's •G7: Voetpad   Te plaatsen: •G7: Voetpad   Situatietekening Zie bijlage.   BESLUIT Op grond van voorgaande overwegingen hebben wij besloten om de volgende verkeerssituaties aan te passen en daarbij conform aan bijgevoegde tekeningen de verkeersborden, markeringen en verkeerstekens als hiervoor genoemd te (ver)plaatsen, aanbrengen en verwijderen: 1. Aanwijzen deel Dorpsstraat als voetgangerszone:Doormiddel van het verwijderen en plaatsen van bord G7 van bijlage 1 van het RVV 1990 de voetgangerszone in de Dorpsstraat uit te breiden tot aan de Achterstraat en de fiets hierin toe te staan. 2. Opheffen éénrichtingsverkeer in de Weverstraat:Doormiddel van het verwijderen van bord C2 en C03 van bijlage 1 van het RVV 1990 aan de ingang van de Weverstraat ter hoogte van de Papiermakerstraat en de uitgang aan de kant van de Dorpsstraat bij de Achterstraat. 3. Opheffen vrachtwagenverbod in de Weverstraat: Doormiddel van het verwijderen van bord C7 van bijlage 1 van het RVV 1990 aan de ingang van de Weverstraat ter hoogte van de Papiermakerstraat.  Bezwaar Tegen deze beslissing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na datum van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Voorts kan op grond van het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed dat vereist. Het vragen van een voorlopige voorziening is mogelijk indien binnen de genoemde termijn ook een bezwaarschrift wordt ingediend.

 

Onderwerp: verkeersbesluit, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op dePuttengids.nl op 21-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Putten, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie dePuttengids.nl
Redactie dePuttengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Putten
  2. 101de7f262db08edfb89d9676a6f3f56

Gerelateerde berichten