Gemeente Putten - Verkeersbesluit Achterstraat en Kerkstraat - Putten

DePuttengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Putten - Verkeersbesluit Achterstraat en Kerkstraat - Putten.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Grondslag voor het besluit Op grond van artikel 15, lid 1, van de Wegenverkeerswet 1994, moet er een verkeersbesluit worden genomen voor het plaatsen of verwijderen van verkeerstekens en onderborden voor zover daarvoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. Deze plicht is verder uitgewerkt in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer. Op grond van artikel 21 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer moet het verkeersbesluit vermelden welke doelstelling of doelstellingen met het verkeersbesluit worden beoogd. Daarbij moet worden aangegeven welke van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen ten grondslag liggen aan het verkeersbesluit.   Motivering Uit het oogpunt van •Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer; •Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden. •Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer is in het geding bij het treffen van voorliggend verkeersbesluit. Gelet op onderstaande onderbouwing is dit belang ondergeschikt aan de hiervoor genoemde belangen.   Is het gewenst om: •De voetgangerszone in de Achterstraat uit te breiden; •Tweerichtingsverkeer mogelijk te maken in de Achterstraat tussen de Molenstraat en de Molenweg; •Een verplichte rijrichting in te stellen van de Kerkstraat naar de Garderenseweg; •Tweerichtingsverkeer mogelijk te maken in de Kerstraat tussen de Engweg en Achterstraat 1.     Overwegende dat: •De Achterstraat, Kerkstraat en Garderenseweg in het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan van Putten (GVVP) zijn aangewezen als erftoegangswegen binnen de bebouwde kom (30 km/h); •De Achterstraat, Kerkstraat en Garderenseweg onderdeel zijn van de oude centrumkern van Putten; •De bebouwing van de Kerkstraat en Achterstraat dicht op de rijbaan staat; •Er éénrichtingsverkeer uitgezonderd voor fietsers in de Achterstraat en Kerkstraat gelden; •De verbinding via de Achterstraat en Kerkstraat parallel loopt aan de Engweg, welke als centrumring fungeert; •De route naar de Engweg via de Achterstraat en Kerkstraat veel wordt gebruikt door verkeer komende vanaf de Dorpsstraat; •Dit door de nabijheid van veelal oude gebouwen leidt tot overlast voor bewoners; •Het doorgaand verkeer gezien de afstand tot bebouwing niet wenselijk is; •Het wenselijk is dat dit verkeer via de daarvoor bedoelde centrumring Engweg rijdt; •De Achterstraat aansluit op de Kerkstraat; •De Kerkstraat tot aan de Garderenseweg is aangewezen als voetgangersgebied ten behoeve van de verblijfsfunctie die deze straat vervult als onderdeel van het winkelgebied; •De Achterstraat tussen de Molenweg en Kerkstraat nu niet is aangewezen als voetgangerszone; •Dit gedeelte van de Achterstraat ook onderdeel is van het winkelgebied en de poort hiernaartoe vormt; •Het wenselijk is om dit gedeelte van de Achterstraat ook bij de voetgangerszone te betrekken en daarmee de verblijfsfunctie die dit gebied heeft te versterken; •Het wenselijk is om fietsers wel toegang te geven tot de voetgangerszone om fietsgebruik te stimuleren en de fiets in de voetgangerszone toe te staan; •Het wenselijk is de voetgangerszone te ondersteunen met een fysieke maatregel om ongeoorloofd gebruik door ander verkeer dan voetgangers en uitgezonderde fietsers te weren; •Het uitbreiden van de voetgangerszone in de Achterstraat betekent dat de Achterstraat aan de kant van de Kerkstraat geen doorgaande weg meer is voor gemotoriseerd verkeer; •Het doorgaande gemotoriseerd verkeer via de Achterstraat en Kerkstraat hierdoor niet meer mogelijk is en daarmee de vrijheid van het verkeer beperkt; •Er een goed en meer wenselijk alternatief voor dit verkeer is via de Engweg; •De beperking in vrijheid van het verkeer daarmee ondergeschikt is aan de door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter en functie van dit gebied en veroorzaakte overlast voor bewoners van de Achterstraat en Kerkstraat; •Het door het vervallen van de doorgaande weg mogelijk moet zijn om de Achterstraat zowel in- als uit te rijden aan de kant van de Molenstraat; •Het door het vervallen van de doorgaande weg mogelijk moet zijn om de Kerkstraat zowel in- als uit te rijden aan de kant van de Engweg; •Zowel de Achterstraat als Kerkstraat door het ontbreken van doorgaand verkeer geschikt zijn om in twee richtingen te gebruiken; •Het wenselijk is om met bord L8 aan de kant van de Molenstraat aan te geven dat er geen doorgaand verkeer meer mogelijk is door de Achterstraat; •Door verkeer in twee richtingen in de Kerkstraat mogelijk te maken er nu ook verkeer vanaf de Engweg richting het centrum kan rijden; •Door het uitbreiden van de voetgangerszone in de Achterstraat de Kerkstraat een doodlopende straat wordt; •Het voor lokale ondernemers die behoefte hebben aan de nabijheid van een doorgaande route wenselijk is een doorgaande route te creëren; •Deze ruimte er is voor een route in één richting vanaf de Engweg, via de Kerkstraat, naar de Garderenseweg; •Deze route er niet voor zorgt dat doorgaand verkeer gebruik gaat maken van deze route doordat dit geen logische route is in tegenstelling tot de route Achterstraat-Kerkstraat als alternatief voor de Engweg; •Er momenteel een fysieke afsluiting is die verkeer vanaf de Kerkstraat naar de Garderenseweg onmogelijk maakt; •Het opheffen van deze fysieke afsluiting niet leidt tot ongewenste verkeersbewegingen door het wegvallen van verkeer vanuit de Achterstraat; •Door het mogelijk maken van verkeer in twee richtingen in de Kerkstraat het aangeven van het begin van de blauwe zone in de Kerkstraat noodzakelijk is; •De Achterstraat, Kerkstraat en Garderenseweg in eigendom en beheer bij de gemeente zijn; •In verband met vorenstaande de navolgende verkeersmaatregelen worden genomen:  -Het uitbreiden van de bestaande voetgangerszone van het centrum naar de Achterstraat, weggedeelte tussen de Molenweg en de Kerkstraat en fietsers hierin toe te staan. -Dit aan te geven door het plaatsen van bord G7 en te ondersteunen met een fysieke maatregel. -Het opheffen van het éénrichtingsverkeer in de Achterstraat. -Dit aan te geven door het verwijderen van bord C3. -Het opheffen van het éénrichtingsverkeer in de Kerkstraat. -Dit aan te geven door het verwijderen van bord C2. -Een verplichte rijrichting in te stellen in de Kerkstraat vanuit de richting Engweg naar de Garderenseweg. -Dit aan te geven door het plaatsen van bord D5-R. -Een verplichte rijrichting in te stellen in de Kerkstraat vanuit de richting Dorpsstraat naar de Engweg en de Garderenseweg. -Dit aan te geven door het verwijderen van bord D4 en het plaatsen van bord D6-L. -De huidige fysieke afsluiting in de Kerkstraat ten behoeve van de nieuwe routes op te heffen. -Dit aan te geven door het verwijderen van de fysieke afsluiting in de Kerkstraat. •Op grond van artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen overleg heeft plaatsgevonden met de gemandateerde van de Korpschef van politie. Deze heeft met betrekking tot de in dit besluit genoemde maatregelen een positief advies afgegeven.   Vereiste van besluit en verkeerstekens In artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer is limitatief opgenomen voor welke verkeerstekens een verkeersbesluit vereist is. In Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 staan de verkeersborden genoemd. In dit besluit gaat het om de volgende verkeerstekens: Te verwijderen: •C2: Eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee •C3: Eenrichtingsweg •C7: Gesloten voor vrachtauto's •D4: Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven   Te plaatsen: •D5: Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven •D6: Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven •G7: Voetpad   Situatietekening Zie bijlage.   BESLUIT Op grond van voorgaande overwegingen hebben wij besloten om de volgende verkeerssituaties aan te passen en daarbij conform aan bijgevoegde tekeningen de verkeersborden, markeringen en verkeerstekens als hiervoor genoemd te (ver)plaatsen, aanbrengen en verwijderen: 1. Aanwijzen deel Achterstraat als voetgangerszone: Doormiddel van het plaatsen van bord G7 van bijlage 1 van het RVV 1990 de voetgangerszone in de Achterstraat uit te breiden tussen de Molenweg en de Kerkstraat en fietsers hierin toe te staan. 2. Opheffen éénrichtingsverkeer in de Achterstraat tussen de Molenweg en de Molenstraat: Doormiddel van het verwijderen van bord C3 van bijlage 1 van het RVV 1990 aan de ingang van de Achterstraat ter hoogte van de Molenstraat. 3. Opheffen éénrichtingsverkeer in de Kerkstraat tussen de Engweg en de Achterstraat: Doormiddel van het verwijderen van bord C2 van bijlage 1 van het RVV 1990 aan de ingang van de Kerkstraat ter hoogte van de Engweg. 4. Instellen verplichte rijrichting vanaf de Kerkstraat komende vanaf de Engweg naar Garderenseweg: Doormiddel van het plaatsen van bord D5-R van bijlage 1 van het RVV 1990 in de Kerkstraat ter hoogte van de Achterstraat. 5.Instellen verplichte rijrichting vanaf de Kerkstraat komende vanaf de Dorpsstraat naar de Garderenseweg:Doormiddel van het plaatsen van bord D6-L van bijlage 1 van het RVV 1990 in de Kerkstraat ter hoogte van de Bakkerstraat. 6. Oph effen fysieke afsluiting Kerkstraat ter hoogte van Achterstraat: Doormiddel van het verwijderen van de fysieke maatregel in de vorm van twee obsta-kels in de Kerkstraat nabij de aansluiting op de Achterstraat, de doorgang voor het gemotoriseerde verkeer te herstellen.

 

Onderwerp: verkeersbesluit, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op dePuttengids.nl op 21-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Putten, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie dePuttengids.nl
Redactie dePuttengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Putten
  2. 5c8844a012f41081d556f3f0b4e2b701

Gerelateerde berichten