Provincie Gelderland - Verkeersbesluit maatregelen traject 24 - Putten - Garderen

DePuttengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Provincie Gelderland - Verkeersbesluit maatregelen traject 24 - Putten - Garderen.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Aanleiding   De provinciale weg N797 vormt een verbinding tussen Putten en Garderen. Gedeputeerde Staten van Gelderland nemen een verkeersbesluit, voor het verlagen van de maximumsnelheid op een deel van deze weg naar 60 kilometer per uur. Als wegbeheerder van de N797 zijn Gedeputeerde Staten verplicht om voor de beoogde maatregel(en) op dit traject een verkeersbesluit te nemen.   Beleidskader   Wettelijke grondslag • artikel 2, lid 1, onder a Wegenverkeerswet 1994; • artikel 15, lid 1 en 2 Wegenverkeerswet 1994; • artikel 18, lid 1, onder b Wegenverkeerswet 1994; • artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer; • artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer; • afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht; • het Algemeen Reglement Mandaat Provincie Gelderland.   Omgevingsvisie Dit besluit wordt genomen binnen de kaders van de provinciale Omgevingsvisie. De provincie is verantwoordelijk voor het waarborgen – en waar nodig verbeteren - van de kwaliteit van de bestaande wegen, waterwegen en fietspaden welke in provinciaal beheer zijn. In de omgevingsvisie is vastgelegd dat eerst bestaande knelpunten worden verholpen voordat de keuze gemaakt kan worden nieuwe infrastructuur aan te leggen. Procedure totstandkoming Tijdens de procedure heeft overleg plaatsgevonden met de gemeenten Putten en Barneveld, vervoersmaatschappij Hermes en met een door de korpschef van de Politie gemandateerde verkeerspecialist van de eenheid Oost-Nederland, district Noord- en Oost Gelderland. Over het ontwerp-verkeersbesluit wat van 15 juli tot en met 25 augustus 2023 ter inzage heeft gelegen zijn geen zienswijzen ingediend. Het nu voorliggende besluit bevat ten opzichte van het ontwerp-verkeersbesluit dan ook geen wijzigingen Belangenafweging: knelpunten en maatregelen   Gedeputeerde Staten nemen maatregelen op de N797 Garderenseweg/Putterweg tussen kilometer 0,850 en kilometer 7,780.   In 2023 wordt groot onderhoud op de N797 gecombineerd met maatregelen om de snelheid over het hele wegvak buiten de bebouwde kom te verlagen naar maximaal 60 kilometer per uur. De weginrichting wordt op deze snelheid aangepast. In de huidige situatie is een deel van de weg al ingericht als 60-kilometerweg, op een ander deel van de weg geldt een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur en wordt, vanwege het smalle profiel, deels een adviessnelheid van 60 kilometer per uur aangegeven. Qua weginrichting is er nauwelijks onderscheid tussen beide weggedeelten. Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn voornemens de verkeersveiligheid op de weg te verbeteren door naast het aanpassen van de snelheid het wegvak hier ook op in te richten en zorg te dragen voor een eenduidiger wegbeeld. Ook wordt via andere bebording geattendeerd op kruisingen zodat het verkeer hier beter rekening mee kan houden en wordt bij sommige kruisingen de voorrang geregeld. Besluit Gedeputeerde Staten van Gelderland nemen voor de provinciale weg N797 Garderenseweg/Putterweg tussen kilometer 0,850 en kilometer 7,780 het volgende verkeersbesluit:   I. door het verwijderen van borden A1 (zone) van het RVV 1990, het begin van de 60 km/u -zone op de N797 op te heffen, a. bij kilometer 0,850; b. bij kilometer 5,750; c. bij kilometer 6,950;   II. door het plaatsen van borden A1 van het RVV 1990, de maximumsnelheid van de N797 in te stellen als 60 km/u, a. bij kilometer 0,850; b. bij kilometer 3,100; c. bij kilometer 5,150; d. bij kilometer 5,750; e. bij kilometer 6,950;   III. door het verwijderen van borden A2 (eind zone) van het RVV 1990, het eind van de 60 km/u-zone op de N797 op te heffen, a. bij kilometer 3,000; b. bij kilometer 5,750;   IV. door het verwijderen van borden A4-60 van het RVV 1990, de adviessnelheid op de N797 of te heffen, a. bij kilometer 3,100; b. bij kilometer 5,600;   V. door het verwijderen van borden B1 van het RVV 1990, de N797 als voorrangsweg op te heffen, a. bij kilometer 1,850; b. bij kilometer 2,350; c. bij kilometer 3,000; d. bij kilometer 3,900; e. bij kilometer 4,750; f. bij kilometer 6,650; g. bij kilometer 7,100; h. bij kilometer 7,700;   VI. door het plaatsen van borden B3 van het RVV 1990, de kruispunten op de N797 aan te duiden als voorrangskruispunt, a. bij kilometer 1,850; b. bij kilometer 2,350; c. bij kilometer 3,000; d. bij kilometer 3,900; e. bij kilometer 3,950; f. bij kilometer 6,650;   VII. door het plaatsen van borden B4 van het RVV 1990, de kruispunten op de N797 aan te duiden als voorrangskruispunt, a. bij kilometer 4,800; b. bij kilometer 5,150; c. bij kilometer 7,100;   VIII. door het plaatsen van borden B5 van het RVV 1990, de kruispunten op de N797 aan te duiden als voorrangskruispunt, a. bij kilometer 4,750; b. bij kilometer 5,150; c. bij kilometer 7,050; d. bij kilometer 7,100;   IX. door het plaatsen van borden B6 van het RVV 1990 en door het aanbrengen van haaientanden als bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990, bestuurders te verplichten voorrang te verlenen aan bestuurders op de N797, a. bij kilometer 4,250; b. bij kilometer 5,150; c. bij kilometer 6,100; d. bij kilometer 6,150;   X. door het verwijderen van borden D4 van het RVV 1990, het gebod voor het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven op te heffen, bij kilometer 1,450;   XI. door het plaatsen van bord F5 van het RVV 1990, bestuurders te verplichten voorrang te verlenen aan bestuurders uit tegengestelde richting, bij kilometer 7,210;   XII. door het plaatsen van bord F6 van het RVV 1990, bestuurders te voorrang te verlenen aan bestuurders uit tegengestelde richting, bij kilometer 7,280;   Inzage Een link naar het verkeersbesluit is vanaf 11 september 2023 te vinden op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl ->Bereikbaar Gelderland -> wegwerkzaamheden ->N797: Putten - Garderen). De tekst van het verkeersbesluit is vanaf dezelfde datum ook te vinden op de website van de rijksoverheid (zoek.officielebekendmakingen.nl->Zoek in). U kunt zaaknummer 2023-009644 dan als zoekopdracht ingeven. Tevens ligt een kopie van het verkeersbesluit van 11 september tot en met 23 oktober 2023 ter inzage in de gemeentehuizen van de gemeenten Barneveld en Putten. Instellen beroep Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de Gedeputeerde Staten naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij Gedeputeerde Staten naar voren heeft gebracht, kan gedurende de bovengenoemde termijn van zes weken na de dag waarop het besluit kenbaar is gemaakt hiertegen beroep instellen bij de Rechtbank Gelderland (Postbus 9030 6800 EM Arnhem) inzake de besluitpunten van het verkeersbesluit. Diegene die een beroepschrift heeft ingediend kan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland, tel. (088) 3612000 of op www.rechtspraak.nl.   Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,       Ina Joosten Teammanager Asset Gebruik Wegen

 

Onderwerp: verkeersbesluit, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op dePuttengids.nl op 12-09-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Putten, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie dePuttengids.nl
Redactie dePuttengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Putten
  2. 656695122ecb0c68b8dbe065303ca0f0

Gerelateerde berichten