Gemeente Putten - Verkeersbesluit centrumplan Kerkstraat - Putten

DePuttengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Putten - Verkeersbesluit centrumplan Kerkstraat - Putten.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Grondslag voor het besluit Op grond van artikel 15, lid 1, van de Wegenverkeerswet 1994, moet er een verkeersbesluit worden genomen voor het plaatsen of verwijderen van verkeerstekens en onderborden voor zover daarvoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. Deze plicht is verder uitgewerkt in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer. Op grond van artikel 15, lid 2 van de Wegenverkeerswet 1994, moet er een verkeersbesluit worden genomen voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regulering van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken; Op grond van artikel 21 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer moet het verkeersbesluit vermelden welke doelstelling of doelstellingen met het verkeersbesluit worden beoogd. Daarbij moet worden aangegeven welke van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen ten grondslag liggen aan het verkeersbesluit.   Motivering Uit het oogpunt van •Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer; •Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer is in het geding bij het treffen van voorliggend verkeersbesluit. Gelet op onderstaande onderbouwing is dit belang ondergeschikt aan de hiervoor genoemde belangen.   Is het gewenst om: •Een fysieke afsluiting te realiseren in de Kerkstraat nabij de Garderenseweg; •Deze afsluiting jaarlijks tijdens de zomermaanden van toepassing te verklaren;   Overwegende dat: •De Kerkstraat en Garderenseweg in het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan van Putten (GVVP) zijn aangewezen als erftoegangswegen binnen de bebouwde kom (30 km/h); •De Kerkstraat en Garderenseweg onderdeel zijn van de oude centrumkern van Putten; •Een gedeelte van de Kerkstraat en Achterstraat zijn aangewezen als voetgangersgebied ten behoeve van de verblijfsfunctie die deze straat vervult als onderdeel van het winkelgebied; •Er verkeer kan rijden vanaf de Kerkstraat uit de richting van de Engweg naar de Garderenseweg; •Er verkeer tijdens de venstertijden kan rijden vanaf de Kerkstraat uit de richting van de Dorpsstraat naar de Engweg; •Dit gedeelte van de Kerkstraat ook onderdeel is van het winkelgebied en de poort hiernaartoe vormt; •Er vooral in de zomermaanden, jaarlijks vanaf 27 april tot en met 30 september, veel winkelend publiek en evenementen is/zijn op deze locatie; •Er daardoor in de zomermaanden meer ruimte nodig is voor voetgangers en evenementen in de Kerkstraat; •Het in de wintermaanden rustiger is met bezoekers en evenementen in het centrum en dus minder ruimte benodigd is: •Het voor lokale ondernemers die behoefte hebben aan de nabijheid van een doorgaande route wenselijk is een doorgaande route te behouden wanneer hier ruimte voor is; •Deze ruimte er in de wintermaanden wel is; •De percelen tijdens de zomermaanden allemaal bereikbaar zijn via één van de aanliggende straten, al zijn deze dan niet doorgaand; •Het daarom wenselijk is om de route van de Kerkstraat komende vanaf de Engweg richting de Garderenseweg in de zomermaanden vanaf 27 april tot en met 30 september af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer; •Het wenselijk is om ten tijde van de eerder genoemde afsluiting met bord L8 aan de kant van de Engweg aan te geven dat er geen doorgaand verkeer meer mogelijk is door de Kerkstraat; •Deze afsluiting vormgegeven kan worden door middel van een fysieke maatregel met één of meerdere obstakels; •De Kerkstraat en Garderenseweg in eigendom en beheer bij de gemeente zijn; •In verband met vorenstaande de navolgende verkeersmaatregelen worden genomen: •Het voor gemotoriseerd verkeer jaarlijks in de zomermaanden vanaf 27 april tot en met 30 september afsluiten van de Kerkstraat nabij de aansluiting met de Achterstraat. •Dit door middel van een fysieke maatregel in de vorm van één of meerdere obstakels te realiseren en het verwijderen van bord D5-R, D6-L en het plaatsen van bord D5-L. •Deze afsluiting tot gevolg heeft dat de vrijheid van het verkeer ingeperkt wordt; •Deze afsluiting er niet toe leidt dat percelen onbereikbaar worden; •Er een goed alternatief voor de af te sluiten route is via de Engweg en Voorthuizerstraat; •De vrijheid van het verkeer daarmee ondergeschikt is aan de functie van het gebied als toegang tot het centrum; •Op grond van artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen overleg heeft plaatsgevonden met de gemandateerde van de Korpschef van politie. Deze heeft met betrekking tot de in dit besluit genoemde maatregelen een positief advies afgegeven.   Vereiste van besluit en verkeerstekens In artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer is limitatief opgenomen voor welke verkeerstekens een verkeersbesluit vereist is. In Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 staan de verkeersborden genoemd. In dit besluit gaat het om de volgende verkeerstekens: Te verwijderen: •D5: Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven •D6: Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven   Te plaatsen: •D5: Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven   Situatietekening Zie bijlage.   BESLUIT Op grond van voorgaande overwegingen hebben wij besloten om de volgende verkeerssituaties aan te passen en daarbij conform aan bijgevoegde tekeningen de verkeersborden, markeringen en verkeerstekens als hiervoor genoemd te (ver)plaatsen, aanbrengen en verwijderen:   1. Jaarlijks afsluiten Kerkstraat ter hoogte van Achterstraat: Doormiddel van het aanbrengen van een fysieke maatregel in de vorm van één of meerdere obstakels in de Kerkstraat nabij de aansluiting op de Achterstraat, de doorgang voor het gemotoriseerde verkeer te beperken.Doormiddel van het verwijderen van bord D5-R en D6-L van bijlage 1 van het RVV 1990 in de Kerkstraat. Doormiddel van het plaatsen van bord D5-L van bijlage 1 van het RVV 1990 in de Kerkstraat. Deze verkeersmaatregelen jaarlijks van kracht te verklaren van 27 april tot en met 30 september.  Bezwaar Tegen deze beslissing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na datum van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.   Voorts kan op grond van het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed dat vereist. Het vragen van een voorlopige voorziening is mogelijk indien binnen de genoemde termijn ook een bezwaarschrift wordt ingediend.

 

Onderwerp: verkeersbesluit, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op dePuttengids.nl op 21-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Putten, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie dePuttengids.nl
Redactie dePuttengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Putten
  2. 8c350f1318cafd2f2f84c3aabcaddb94

Gerelateerde berichten