Besluit Hogere Waarden Bestemmingsplan Achter Kraakweg 14, Putten

DePuttengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Besluit Hogere Waarden Bestemmingsplan Achter Kraakweg 14, Putten.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Vanaf 9 november 2023 tot 21 december 2023 ligt voor iedereen ter inzage het besluit hogere waarden, horende bij het bestemmingsplan Achter Kraakweg 14. Het plan maakt de ontwikkeling van vier woningen mogelijk. De parkeerplaatsen worden op eigen terrein gerealiseerd.   Voor het bestemmingsplan is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Daaruit is gebleken dat het geluidsniveau op de zuidoost-gevel van één van de geplande woningen boven de volgens de Wet geluidhinder voorkeursgrenswaarde van 48 dB zal komen te liggen. Maatregelen om de geluidbelasting terug te dringen tot aan de voorkeursgrenswaarde bleken niet doelmatig of stuitten op overwegende bezwaren van financiële en stedenbouwkundige aard. Het vestigen van een hogere waarde op de bedoelde woning is daarom noodzakelijk.   Van 2 maart 2023 tot 13 april 2023 heeft het ontwerpbesluit hogere waarde ter inzage gelegen. Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Het college van B&W heeft daarom op 16 augustus 2023 besloten om het besluit hogere waarde te bekrachtigen. Dit besluit wordt ter inzage gelegd, tegelijkertijd met het door de gemeenteraad gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Achter Kraakweg 14. Het besluit hogere waarden is digitaal te raadplegen via www.putten.nl/bestemmingsplannen.   Het akoestisch onderzoek, behorend bij het bestemmingsplan, is digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Onder het nummer: NL.IMRO.0273.BPBKAchterKrkweg14-VA01. Als u het besluit (digitaal) wilt bekijken in het gemeentehuis kunt u een afspraak maken. U kunt hiervoor bellen met (0341) 356 804. Ook voor het beantwoorden van eventuele vragen kunt u bellen met dit telefoonnummer.   Tegen dit besluit kan beroep worden ingesteld door: 1. Belanghebbenden die een zienswijze naar voren hebben gebracht; 2. Adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om advies uit te brengen tegen het ontwerpbesluit; 3. Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit. Het beroepsschrift dient binnen de beroepstermijn te worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De beroepstermijn is bovenaan dit bericht vermeldt.   Het besluit wordt na afloop van kracht, tenzij vóór het einde van de beroepstermijn beroep is ingesteld en met toepassing van titel 8.3 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek wordt gedaan voor het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Is dat het geval, dan wordt het besluit niet van kracht voordat op het verzoek is beslist. Over het beroepsschrift of verzoek om voorlopige voorziening wordt door de Raad van State een griffierecht geheven. Wanneer u een beroep instelt of een verzoek om voorlopige voorziening indient, wordt u vriendelijk verzocht om een (kopie van een) afschrift aan het college van burgemeester en wethouders te verstrekken. Dit kunt u doen door het te mailen naar info@putten.nl. Of per post te sturen naar het volgende adres: Postbus 400, 3880 AK Putten.

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op dePuttengids.nl op 09-11-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Putten, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie dePuttengids.nl
Redactie dePuttengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Putten
  2. 8ca5a8d11f7a9d21bde4b55e03c6c89d

Gerelateerde berichten