Gemeente Putten - Reserveren parkeerplaatsen voor elektrisch laden Van Dedemstraat - Van Dedemstraat

DePuttengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Putten - Reserveren parkeerplaatsen voor elektrisch laden Van Dedemstraat - Van Dedemstraat.

Meer informatie over deze bekendmaking:

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT Vanuit de provinciale concessie voor het plaatsen van openbare laadpunten voor elektrische voertuigen is het gewenst om een oplaadlocatie te realiseren nabij het adres Van Dedemstraat 58.   Vereiste van besluit Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.   Motivering Uit oogpunt van het zoveel mogelijk waarborgen van de bruikbaarheid van de weg en de vrijheid van elektrische voertuigen het gewenst is om aan de Van Dedemstraat ter hoogte van huisnummer 58 twee parkeerplaatsen te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen.   In het coalitieakkoord van de gemeente Putten staat aangegeven dat verduurzaming van onze samenleving een van de grootste opgaven is voor de komende 30 jaar. Het faciliteren en stimuleren van elektrisch rijden kan hieraan een belangrijke bijdragen leveren. Om e-rijders zo goed mogelijk te kunnen faciliteren is een goed openbaar laadnetwerk van belang.   Door het faciliteren van een netwerk van oplaadpunten, wil de gemeente Putten het elektrisch vervoer een stimulans geven. De te realiseren oplaadlocaties zijn voor algemeen gebruik bestemd.   De vast te stellen laadlocaties moeten voldoen aan het vastgestelde “Uitvoeringsregels oplaad-infrastructuur elektrische voertuigen gemeente Putten” (nr. 1049276).   Er heeft conform artikel 24 BABW overleg plaats gevonden met de gemandateerde verkeersadviseur van de Nationale Politie, in de Eenheid Oost-Nederland, district Noord en Oost Gelderland en deze heeft een positief advies heeft afgegeven.   Verkeerstekens In artikel 12 van het BABW is limitatief opgenomen voor welke verkeerstekens een verkeersbesluit vereist is. In Bijlage 1 van het Reglement Verkeerstekens en Verkeersregels 1990 (RVV 1990) staan de verkeersborden genoemd. In dit besluit gaat het om het volgende verkeerstekens:   Te plaatsen: -E8c: Parkeergelegenheid alleen bestemd voor het opladen van elektrische voertuigen. -Dubbele schuine pijl wijzend naar de parkeervakken (OB504).   Artikel 24, lid 1, sub d onder 2e RVV 1990 geeft aan dat het verboden is te parkeren op een parkeergelegenheid op een andere wijze of met een ander doel dan op het bord of op het onderbord is aangegeven.   Met het plaatsen van verkeerbord E8c met een onderbord met pijlen, wordt duidelijk gemaakt dat er alleen gebruik van de aangewezen parkeerplaatsen mag worden gemaakt als het voertuigen daadwerkelijk opgeladen wordt.   Situatietekening Zie bijlage.   BESLUIT Op grond van voorgaande overwegingen willen wij besluiten om de volgende verkeerssituaties aan te passen en daarbij conform aan bijgevoegde tekeningen de verkeersborden, markeringen en verkeerstekens als hiervoor genoemd te (ver)plaatsen, aanbrengen en verwijderen: -Door het plaatsen van bordmodel E8c van bijlage 1 van het Reglement Verkeerstekens en Verkeersregels 1990 (RVV 1990) met onderbord met dubbele schuine pijl wijzend naar de parkeervakken (OB504) twee parkeerplaatsen te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen aan de Van Dedemstraat nabij huisnummer 58 volgens bijgevoegde situatietekening.

 

Onderwerp: verkeersbesluit, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op dePuttengids.nl op 08-02-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Putten, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie dePuttengids.nl
Redactie dePuttengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Putten
  2. f3b5d3486cd2470713ce9ce1719908a0

Gerelateerde berichten