Verkeersbesluit: Instellen gehandicaptenparkeerplaats Wallenbergstraat 12, Putten

DePuttengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Verkeersbesluit: Instellen gehandicaptenparkeerplaats Wallenbergstraat 12, Putten.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Putten zijn op grond van artikel 18 lid 1 sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. De ambtenaar belast met verkeerszaken en markt is namens burgemeester en wethouders van Putten bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten op grond van het ondermandaatbesluit afdelingsmanager Ruimte 2018 1e wijziging, zoals is vastgesteld op 20 juni 2019, met voorstel-kenmerk: 1049700.Overwegingen ten aanzien van het besluitDe erven van de gebruiker van de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats heeft het verzoek ingediend om de gehandicaptenparkeerplaats op te heffen.Vereiste van besluitOp grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.MotiveringUit het oogpunt van het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;Is het gewenst om de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de Wallenbergstraat 12 in te trekken, zodat hier weer door een ieder kan worden geparkeerd. Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de gemandateerde verkeeradviseur van de Nationale Politie, in de Eenheid Oost-Nederland, district Noord en Oost Gelderland en deze heeft een positief advies afgegeven.SituatietekeningZie bijlage.VERKEERSTEKENSOp grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het BABW genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. In artikel 12 van het BABW is limitatief opgenomen voor welke verkeerstekens een verkeersbesluit is vereist. In Bijlage 1 van het Reglement en Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) staan de verkeersborden genoemd. In dit besluit gaat het om het volgende verkeersteken: •E6: Gehandicaptenparkeerplaats (incl. onderbord).BESLUITOp grond van de voorgaande overwegingen besluit wij om de volgende verkeerssituaties aan te passen en daarbij conform aan bijgevoegde tekeningen de verkeersborden, markeringen en verkeerstekens als hiervoor genoemd te (ver)plaatsen, aanbrengen en verwijderen: •het intrekken van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij Wallenbergstraat 12, door het verwijderen van bord model E6 en onderbord.InspraakTegen deze beslissing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na datum van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethoudersVoorts kan op grond van het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed dat vereist. Het vragen van een voorlopige voorziening is mogelijk indien binnen de genoemde termijn ook een bezwaarschrift wordt ingediend.Putten, 21 september 2023Namens burgemeester en wethouders van Putten,W. BouthoornBeleidsmedewerker Verkeer

 

Onderwerp: Verkeer | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op dePuttengids.nl op 28-09-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Putten, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie dePuttengids.nl
Redactie dePuttengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Putten
  2. gmb-2023-413106

Gerelateerde berichten