Verkeersbesluit: Centrumplan - verkeersmaatregelen Molenstraat , Putten

DePuttengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Verkeersbesluit: Centrumplan - verkeersmaatregelen Molenstraat , Putten.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Grondslag voor het besluitOp grond van artikel 15, lid 1, van de Wegenverkeerswet 1994, moet er een verkeersbesluit worden genomen voor het plaatsen of verwijderen van verkeerstekens en onderborden voor zover daarvoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. Deze plicht is verder uitgewerkt in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer.Op grond van artikel 21 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer moet het verkeersbesluit vermelden welke doelstelling of doelstellingen met het verkeersbesluit worden beoogd. Daarbij moet worden aangegeven welke van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen ten grondslag liggen aan het verkeersbesluit. MotiveringUit het oogpunt van -Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;-Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden. -Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer is in het geding bij het treffen van voorliggend verkeersbesluit. Gelet op onderstaande onderbouwing is dit belang ondergeschikt aan de hiervoor genoemde belangen.Is het gewenst om:–Het éénrichtingsverkeer in de Molenstraat om te draaien;–De verplichte rijrichting op het kruispunt Molenstraat-Achterstraat op te heffen. Overwegende dat:–De Molenstraat in het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan van Putten (GVVP) is aangewezen als erftoegangsweg binnen de bebouwde kom (30 km/h);–De Molenstraat onderdeel is van de oude centrumkern van Putten;–Er éénrichtingsverkeer uitgezonderd voor fietsers in de Molenstraat geldt vanaf de Gervenhof naar de Achterstraat;–De straten in het centrum gemaakt en berekend zijn om relatief beperkte hoeveelheden verkeer te verwerken;–Het daarom wenselijk is dat verkeer door de straten in het centrum zoveel mogelijk beperkt wordt tot het noodzakelijke bestemmingsverkeer;–Het door het uitbreiden van het voetgangersgebied in de Achterstraat niet meer mogelijk is voor verkeer om weg te rijden via de Kerkstraat;–Het wenselijk is om verkeer zo snel mogelijk weer uit het centrum te geleiden, waarbij de bereikbaarheid van alle bestemmingen wel gewaarborgd blijft;–Verkeer momenteel de mogelijkheid heeft om via de Achterstraat het centrum in te rijden; –Het wenselijk is om een nieuwe uitgang het centrum uit te creëren;–Door het omdraaien van het éénrichtingsverkeer in de Molenstraat deze nieuwe uitgang ontstaat;–Er hierdoor een betere verkeerscirculatie in het centrum ontstaat door verkeer nog op één plek naar binnen te laten en op de andere punten uit te laten;–Het omdraaien van het éénrichtingsverkeer in de Molenstraat de vrijheid van het verkeer beperkt door een andere rijrichting te verplichten;–Er wel een alternatieve route wordt gecreëerd waardoor alle adressen en percelen bereikbaar blijven zonder noemenswaardig verlies aan reistijd;–De beperking in vrijheid van het verkeer daarmee ondergeschikt is aan de veroorzaakte aantasting van het karakter van het centrum en overlast voor omwonenden door een slechte verkeerscirculatie;–Door het omdraaien van het éénrichtingsverkeer het niet langer nodig is om een verplichte rijrichting in te stellen komende vanaf de Achterstraat en de Molenstraat vanaf de Dorpsstraat;–Door het omdraaien van het éénrichtingsverkeer in de Molenstraat het aangeven van het begin van de blauwe zone in de Molenstraat vervalt en het aanduiden van het einde van de blauwe zone noodzakelijk is;–De Molenstraat in eigendom en beheer bij de gemeente is;–In verband met vorenstaande de navolgende verkeersmaatregelen worden genomen:-Het omdraaien van het éénrichtingsverkeer in de Molenstraat tussen de Gervenhof en de Achterstraat.-Dit aan te geven door het verwijderen en plaatsen van bord C2 en C3.-De verplichte rijrichting vanaf de Achterstraat en Molenstraat komende vanaf de Dorpsstraat op te heffen. -Dit aan te geven door het verwijderen van bord D5-L en D6-L. -Op grond van artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen overleg heeft plaatsgevonden met de gemandateerde van de Korpschef van politie. Deze heeft met betrekking tot de in dit besluit genoemde maatregelen een positief advies afgegeven.Vereiste van besluit en verkeerstekensIn artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer is limitatief opgenomen voor welke verkeerstekens een verkeersbesluit vereist is. In Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 staan de verkeersborden genoemd. In dit besluit gaat het om de volgende verkeerstekens:Te verwijderen:C2: Eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of veeC3: EenrichtingswegD5: Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegevenD6: Gebod tot het volgen van een van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven Te plaatsen:C2: Eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of veeC3: EenrichtingswegSituatietekeningZie bijlage. BESLUITOp grond van voorgaande overwegingen hebben wij besloten om de volgende verkeerssituaties aan te passen en daarbij conform aan bijgevoegde tekeningen de verkeersborden, markeringen en verkeerstekens als hiervoor genoemd te (ver)plaatsen, aanbrengen en verwijderen:1.Omdraaien éénrichtingsverkeer in de Molenstraat tussen de Gervenhof en de AchterstraatDoormiddel van het verwijderen en plaatsen van bord C2 en C3 van bijlage 1 van het RVV 1990 nabij Molenstraat 28 en 29.2.Opheffen verplichte rijrichting Achterstraat en Molenstraat op het kruispunt Molenstraat-AchterstraatDoormiddel van het verwijderen van bord D5-L en D6-L van bijlage 1 van het RVV 1990 nabij Achterstraat 23.BezwaarTegen deze beslissing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na datum van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.Voorts kan op grond van het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed dat vereist. Het vragen van een voorlopige voorziening is mogelijk indien binnen de genoemde termijn ook een bezwaarschrift wordt ingediend. Putten, 12 december 2023Burgemeester en wethouders van Putten,de secretaris, de burgemeester,

 

Onderwerp: Verkeer | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op dePuttengids.nl op 21-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Putten, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie dePuttengids.nl
Redactie dePuttengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Putten
  2. gmb-2023-546884

Gerelateerde berichten