Verkeersbesluit: Centrumplan - verkeersmaatregelen Bakkerstraat, Putten

DePuttengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Verkeersbesluit: Centrumplan - verkeersmaatregelen Bakkerstraat, Putten.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Grondslag voor het besluitOp grond van artikel 15, lid 1, van de Wegenverkeerswet 1994, moet er een verkeersbesluit worden genomen voor het plaatsen of verwijderen van verkeerstekens en onderborden voor zover daarvoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. Deze plicht is verder uitgewerkt in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer.Op grond van artikel 21 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer moet het verkeersbesluit vermelden welke doelstelling of doelstellingen met het verkeersbesluit worden beoogd. Daarbij moet worden aangegeven welke van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen ten grondslag liggen aan het verkeersbesluit. MotiveringUit het oogpunt van •Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;•Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden. •Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer is in het geding bij het treffen van voorliggend verkeersbesluit. Gelet op onderstaande onderbouwing is dit belang ondergeschikt aan de hiervoor genoemde belangen.Is het gewenst om:•De voetgangerszone in de Kerkstraat uit te breiden;•Tweerichtingsverkeer mogelijk te maken in de Bakkerstraat tussen het parkeerterrein Garderenseweg en De Pol/Oranjeplein;Overwegende dat:•De Bakkerstraat in het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan van Putten (GVVP) is aangewezen als erftoegangsweg binnen de bebouwde kom (30 km/h);•De Bakkerstraat een smalle straat is (tot 4.50 meter breed) en daarmee enkel geschikt is voor het verwerken van lage verkeersaantallen;•De Bakkerstraat onderdeel is van de oude centrumkern van Putten;•De bebouwing in een deel van de Bakkerstraat dicht op de rijbaan staat;•Er éénrichtingsverkeer uitgezonderd voor fietsers in de Bakkerstraat geldt;•De verbinding via de Bakkerstraat parallel loopt aan de Voorthuizerstraat, welke als centrumring fungeert;•De Bakkerstraat hierdoor ook gebruikt wordt als alternatief voor de Voorthuizerstraat;•Het doorgaand verkeer gezien de breedte van de straat en de afstand tot bebouwing niet wenselijk is;•Het wenselijk is dat dit verkeer via de daarvoor bedoelde centrumring Voorthuizerstraat rijdt;•De Bakkerstraat aansluit op de Kerkstraat;•De Kerkstraat tot aan de Bakkerstraat is aangewezen als voetgangersgebied ten behoeve van de verblijfsfunctie die deze straat vervult als onderdeel van het winkelgebied;•De Kerkstraat tussen de Garderenseweg en Bakkerstraat nu niet is aangewezen als voetgangerszone;•Dit gedeelte van de Kerkstraat ook onderdeel is van het winkelgebied en de poort hiernaartoe vormt;•Het wenselijk is om dit gedeelte van de Kerkstraat ook bij de voetgangerszone te betrekken en daarmee de verblijfsfunctie die dit gebied heeft te versterken;•Het wenselijk is om fietsers wel toegang te geven tot de voetgangerszone om fietsgebruik te stimuleren en de fiets in de voetgangerszone toe te staan;•Het wenselijk is de voetgangerszone te ondersteunen met een fysieke maatregel om ongeoorloofd gebruik door ander verkeer dan voetgangers en uitgezonderde fietsers te weren;•Het uitbreiden van de voetgangerszone in de Kerkstraat betekent dat de Bakkerstraat aan de kant van de Kerkstraat geen doorgaande weg meer is voor gemotoriseerd verkeer;•Het doorgaande gemotoriseerd verkeer via de Bakkerstraat hierdoor niet meer mogelijk is en daarmee de vrijheid van het verkeer beperkt;•Er een goed en meer wenselijk alternatief voor dit verkeer is via de Voorthuizerstraat;•De beperking in vrijheid van het verkeer daarmee ondergeschikt is aan de door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter en functie van dit gebied en veroorzaakte overlast voor winkelend publiek;•Het door het vervallen van de doorgaande weg mogelijk moet zijn om de Bakkerstraat zowel in- als uit te rijden aan de kant van de Garderenseweg;•De Bakkerstraat door het ontbreken van doorgaand verkeer geschikt is om in twee richtingen te gebruiken;•Het wenselijk is om te voorkomen dat zoekverkeer en ander verkeer wat niet in de Bakkerstraat hoort te zijn alsnog via de Bakkerstraat probeert te rijden;•Dit voorkomen kan worden door een geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen in te stellen in de Bakkerstraat uitgezonderd bestemmingsverkeer ter hoogte van Bakkerstraat 39;•Het wenselijk is om met bord L8 aan de kant van Bakkerstraat 25 aan te geven dat er geen doorgaand verkeer meer mogelijk is door de Bakkerstraat;•Door het vervallen van de aansluiting voor gemotoriseerd verkeer van de Bakkerstraat op de Kerkstraat het aangeven van het begin van de blauwe zone in de Bakkerstraat vervalt;•De Bakkerstraat en Kerkstraat in eigendom en beheer bij de gemeente zijn;•In verband met vorenstaande de navolgende verkeersmaatregelen worden genomen:•Het uitbreiden van de voetgangerszone in de Kerkstraat tussen de Bakkerstraat en de Garderenseweg en de fiets hierin toe te staan.•Dit aan te geven door het verwijderen en plaatsen van bord G7 en te ondersteunen met een fysieke maatregel. •Het opheffen van het éénrichtingsverkeer in de Bakkerstraat tussen de Kerkstraat en Garderenseweg.•Dit aan te geven door het verwijderen van bord C3.•Op grond van artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen overleg heeft plaatsgevonden met de gemandateerde van de Korpschef van politie. Deze heeft met betrekking tot de in dit besluit genoemde maatregelen een positief advies afgegeven.Vereiste van besluit en verkeerstekensIn artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer is limitatief opgenomen voor welke verkeerstekens een verkeersbesluit vereist is. In Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 staan de verkeersborden genoemd. In dit besluit gaat het om de volgende verkeerstekens:Te verwijderen:•C3: Eenrichtingsweg•C7: Gesloten voor vrachtauto's •C12: Gesloten voor alle motorvoertuigen•G7: VoetpadTe plaatsen:•G7: VoetpadSituatietekeningZie bijlage. BESLUITOp grond van voorgaande overwegingen hebben wij besloten om de volgende verkeerssituaties aan te passen en daarbij conform aan bijgevoegde tekeningen de verkeersborden, markeringen en verkeerstekens als hiervoor genoemd te (ver)plaatsen, aanbrengen en verwijderen:1.Aanwijzen deel Kerkstraat als voetgangerszone: Doormiddel van het verwijderen en plaatsen van bord G7 van bijlage 1 van het RVV 1990 de voetgangerszone in de Kerkstraat uit te breiden tot aan de Garderenseweg en de fiets hierin toe te staan.2. Opheffen éénrichtingsverkeer in de Bakkerstraat tussen Kerkstraat en Garderenseweg:Doormiddel van het verwijderen van bord C3 van bijlage 1 van het RVV 1990 nabij Bakkerstraat 12.3.Instellen geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen uitgezonderd bestemmingsverkeer in de Bakkerstraat vanaf Bakkerstraat 39:Doormiddel van het plaatsen van bord C12 van bijlage 1 van het RVV 1990 nabij Bakkerstraat 39.

 

Onderwerp: Verkeer | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op dePuttengids.nl op 21-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Putten, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie dePuttengids.nl
Redactie dePuttengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Putten
  2. gmb-2023-547197

Gerelateerde berichten