Bekendmaking wijzigingsbesluit Waterschap Limburg tot wijziging van maatwerkbesluit 2023-Z10962 voor het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van het verleggen van een overstortleiding (2e fase) en een binnendijkse put in het kader van het project Dijkversterking Steyl-Maashoek ter hoogte van de Maashoek te Steyl in de gemeente Venlo

DePuttengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Bekendmaking wijzigingsbesluit Waterschap Limburg tot wijziging van maatwerkbesluit 2023-Z10962 voor het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van het verleggen van een overstortleiding (2e fase) en een binnendijkse put in het kader van het project Dijkversterking Steyl-Maashoek ter hoogte van de Maashoek te Steyl in de gemeente Venlo.

Meer informatie over deze bekendmaking:

De bekendmaking van besluiten die tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, geschiedt krachtens artikel 3:41, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) door toezending of uitreiking aan de aanvrager. Het wijzigingsbesluit is op 6 december 2023 toegezonden aan degene voor wie het maatwerkbesluit geldt.  Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg maakt bekend, dat op 5 december 2023 onder het stellen van voorschriften, een besluit is genomen tot wijziging van maatwerkbesluit 2023-Z10962 voor het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van het verleggen van een overstortleiding (2e fase) en een binnendijkse put in het kader van het project Dijkversterking Steyl-Maashoek ter hoogte van de Maashoek te Steyl in de gemeente Venlo.InzageHet wijzigingsbesluit kan ook worden ingezien via het digitale Waterschapsblad op de website www.overheid.nl. Desgewenst kunt u een afschrift krijgen. Op verzoek kan een mondelinge toelichting op het besluit worden gegeven.BezwaarBelanghebbenden kunnen op grond van artikel 3:41, eerste lid jo. artikel 6:8, eerste lid van de Awb, gedurende zes weken met ingang van de dag na die waarop het besluit is verzonden aan de aanvrager een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond, onder vermelding van het zaaknummer 2023-Z15086. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.Voorlopige voorzieningHet besluit treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking. Op grond van artikel 6.16 van de Awb schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend en onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen dit vereist, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. De indiener van het verzoekschrift dient daarbij een afschrift van het bezwaarschrift over te leggen.  U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.  Het verzoekschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit ten aanzien waarvan de voorlopige voorziening wordt gevraagd en de gronden van het verzoek.  Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Wilt u nadere informatie over het vragen van een voorlopige voorziening of het verschuldigde griffierecht dan verwijzen wij u naar voornoemde site.InformatieVoor nadere informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met het waterschap, via 088 - 88 90 100 of stuur een email naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.   Roermond, 8 december 2023  Het dagelijks bestuur,Erik Keulers, secretaris-directeurLambert Verheijen, dijkgraaf

 

Onderwerp: Natuur en milieu | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/wsb/2023.

Dit artikel verscheen op dePuttengids.nl op 9-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Putten, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie dePuttengids.nl
Redactie dePuttengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Putten
  2. wsb-2023-15405

Gerelateerde berichten